Upcoming Events

  • PANGUNI UTHRAM ON THURSDAY, 21ST MARCH, 2019


    05.30 AM ONWARDS NIRMALYA DARSHANAM, POORNABHISHEKAM, 7 AM ONWARDS BHASMABHISHEKAM, NEERANJANAM, HARI HARA PUTHRA SAHASRANAMA LAKSHARCHANA, USHA POOJA, 10 AM ONWARDS SPECIAL KALASABHISHEKA POOJA (NAVAKAM, PANCHAGAVYAM) FOLLOWED BY KALASABHISHEKAM ACCOMPANIED BY MELAM, 11 AM UCHHA POOJA.

    6.00 PM ONWARDS DEEPARADHANA, PUSHPABHISHEKAM ACCOMPANIED BY PANCHAVADYAM, FOLLOWED BY ATHAZHA POOJA.

    12.30 PM (UTHRA SADYA) ANNADANAM & 9 PM LAGHUBAKSHANAM


    21ST MARCH, 2019