Upcoming Events

 • MANDALA POOJA


  MANDALA SAMAPTHAM
  DETAILS OF THE PROGRAM AS FOLLOWS:

  05.30 AM -  NIRMALYA DARSHANAM, POORNABHISHEKAM, USHA POOJA
  10.00 am -  ASHTABHISHEKAM, SPECIAL KALASABHISHEKAM LORD AYYAPPA BY THANTRI, UCHHA POOJA
  06.00 PM -  BHAJANA/DOVOTIONAL SONGS BY SHRI C. RADHAKRISHNAN & PARTY, SHABAREESAM, MAYUR VIHAR PHASE - 1

  09.00 PM -  LAGHUBAKSHANAM

  THURSDAY, 27TH DECEMBER